ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. MVR Design: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Biezensnijder 28, 3297GG te Puttershoek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 80615791.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie MVR Design een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: MVR Design en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere middels de Webwinkel tot stand gekomen overeenkomst tussen Partijen, in het kader waarvan MVR Design zich jegens de Klant heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten.
 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door MVR Design aan de Klant te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, posters en volgens specificaties van de Klant vervaardigde art prints.
 7. Webwinkel: mvrdesign.nl.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MVR Design en iedere Overeenkomst.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van MVR Design is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. MVR Design kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van MVR Design dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van MVR Design, op de daartoe door MVR Design aangewezen wijze, door de Klant is aanvaard. De bestelling zal, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Klant worden bevestigd.
 4. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 3. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, waaronder in elk geval alle custom made Producten begrepen;
 4. de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 5. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door MVR Design aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij MVR Design. Zo spoedig mogelijk nadat MVR Design in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal MVR Design de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 6. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 7. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan MVR Design retourneren.
 8. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. MVR Design is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 9. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 10. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 11. MVR Design zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door MVR Design zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.
 12. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is MVR Design niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door MVR Design aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERTIJDEN

Alle eventuele leveringstermijnen waartoe MVR Design zich jegens de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van MVR Design treedt niet eerder in dan nadat de Klant MVR Design Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en MVR Design na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 6. | LEVERING

 1. Levering van Producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 4. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Klant kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is MVR Design gerechtigd de Producten op kosten van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 5. In het geval dat de Klant afname van de Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Klant op eerste verzoek van MVR Design mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. MVR Design is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs, de redelijke kosten voor opslag van de Producten en eventueel andere door de tekortkoming van de Klant ontstane kosten.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De Klant dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan MVR Design.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen 14 dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, per e-mail (mvrdesignnl@hotmail.com), onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij MVR Design te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij MVR Design is geklaagd.
 4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor MVR Design uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan MVR Design bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 8. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. MVR Design staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en al die eigenschappen bezitten die de Klant redelijkerwijs mocht verwachten.
 2. Geen grond voor klachten en een geldige aanspraak op non-conformiteit zijn in elk geval gebreken van het geleverde als gevolg van na de levering van buiten komende oorzaken en andere niet aan MVR Design toerekenbare omstandigheden. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties of andersoortige herstellingen welke niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van MVR Design zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. MVR Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van MVR Design of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien MVR Design bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. MVR Design is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst MVR Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door MVR Design in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is MVR Design gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan MVR Design verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door MVR Design uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die MVR Design ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien MVR Design de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die MVR Design op de Klant heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. MVR Design is gerechtigd te vorderen dat het door de Klant verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat MVR Design een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds vrijwillig voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden.
 2. MVR Design is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens MVR Design is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 is MVR Design in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door MVR Design aangewezen wijze en op het door MVR Design aangezegde moment dan wel binnen de door MVR Design vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert MVR Design een standaardbetalingstermijn van acht dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 4. MVR Design is gerechtigd de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 5. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem voor de uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan MVR Design kan worden toegerekend.
 2. MVR Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. MVR Design is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van MVR Design in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MVR Design aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MVR Design toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht MVR Design aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft MVR Design te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient MVR Design hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van MVR Design ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van MVR Design is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van MVR Design betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van MVR Design beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van MVR Design betrekking heeft.
 3. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 7, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens MVR Design één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. De Klant vrijwaart MVR Design van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan MVR Design toerekenbaar is.
 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door MVR Design geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht MVR Design hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MVR Design of de door MVR Design aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. MVR Design is bij verzuim van de Klant gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant, nadat de Producten door MVR Design aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam of andere intellectuele eigendomsrechten van MVR Design. MVR Design behoudt zich dan ook alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de Producten en delen daarvan, behoudens voor zover deze rechten bij de Klant of derden rusten.
 2. Het is de Klant verboden de goederen als bedoeld in lid 1 en ten aanzien waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij MVR Design dan wel zijn licentiegevers rusten, te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of te (doen) gebruiken op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit.
 3. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de Klant tot vergoeding van de schade die MVR Design dientengevolge lijdt. Voorts is MVR Design gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail (mvrdesignnl@hotmail.com) te worden ingediend bij MVR Design.
 2. Bij MVR Design ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van MVR Design aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.